สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
สวดมนต์ นั่งสมาธิ วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3
สวดมนต์ นั่งสมาธิ วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3
การเมืองการปกครองในชมพูทวีป
ระบบวรรณะและที่มาของวรรณะ
ความเชื่อด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อ