สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม พุทธประวัติ
พุทธประวัติโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พุทธประวัติโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การแสวงหาสัจธรรม
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (อริยสัจ 4)
การก่อตั้งพระพุทธศาสนา ,อริยสัจ 4