สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คุณค่าของพุทธะ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระคุณของพระพุทธเจ้า พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ
คุณค่าของพุทธะ ครูสรุปเนื้อหา