สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม อริยสัจ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อริยสัจ 4 (ทุกข์/เบญจขันธ์ 5 )
อริยสัจ 4 ต่อ ( สมุทัย นิวรณ์ 5 กรรมและผลของกรรม )