สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบริหารจิต
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบริหารจิต
สมาธิ สติปัฏฐาน 4
กรรมฐาน ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง
แบบทดสอบเรื่องสมาธิ สรุปการบริหารจิต