สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สังคมมนุษย์
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
ความหมายของสถาบันทางสังคม และองค์ประกอบของสังคม
กิจกรรมในชั้นเรียน การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของสถาบันต่างๆ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว