สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สังคมมนุษย์
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ความหมายและองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ความหมายและองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
กิจกรรมในชั้นเรียน และความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม
องค์ประกอบของการจัดระเบยบสังคม ความหมายของปทัสถานแลใบงาน