สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สังคมมนุษย์
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
ความหมายและเหตุผลของการขัดเกลาทางสังคม
ประเภทของการขัดเกลาทางสังคม และองค์กรที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม
กิจกรรมในชั้นเรียน เรื่องการขัดเกลาทางสังคม และมอบหมายงาน