สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม พลเมืองดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว
หลักประชาธิปไตยด้านการปกครองและการดำเนินชีวิต
ลักษณะของประชาธิปไตย
กิจกรรม อภิปรายเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย