สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม พลเมืองดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบ จริยธรรม คุณธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบ จริยธรรม คุณธรรม
แนวทางปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้านสังคม
แนวทางปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง