สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม พลเมืองดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ศาสนาพุทธ
หลักธรรมโอวาทคำสอนของศาสนาพุทธ