สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม พลเมืองดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา
หลักธรรมของศาสนาคริสต์ ความรัก ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสามัคคี
หลักธรรมของศาสนาอิสลาม ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความประนีประนอม ไม่ละเมิด