สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สิทธิมนุษยชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
คำศัพท์สำคัญ สิทธิ การละเมิด การปกป้อง
ความหมาย แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน