สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สิทธิมนุษยชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม สิทธิพื้นฐานของบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ครูสรุปเนื้อหา