สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมกลุ่มที่ 1 กฎหมายแพ่งเรื่องบุคคล นิติบุคคล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมกลุ่มที่ 1 กฎหมายแพ่งเรื่องบุคคล นิติบุคคล
กิจกรรมกลุ่มที่ 2 กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์และทรัพย์สิน
กิจกรรมกลุ่มที่ 3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้
เฉลยกิจกรรม สรุปบทเรียน