สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ทบทวนบทเรียนคาบที่แล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฎหมายนิติกรรม
ทบทวนบทเรียนคาบที่แล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฎหมายนิติกรรม
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นิติกรรม หลักของนิติกรรม นิติเหตุ สัญญา
ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม และกรณีศึกษา