สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทดสอบเรื่อง พระราชบัญญัติการศึษาแห่งชาติ
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทดสอบเรื่อง พระราชบัญญัติการศึษาแห่งชาติ
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ช่วงที่ 1
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ช่วงที่ 2