สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
การนำเข้าสู่บทเรียน กฎที่ประชาชนควรรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
การนำเข้าสู่บทเรียน กฎที่ประชาชนควรรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภค ความสำคัญของกฎหมาย การโฆษณาวัตถุอันตราย