สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษี และกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของภาษีอากร
กฎหมายเกี่ยวกับภาษี และกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของภาษีอากร
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลัอมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมแห่งชาติ