สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ภูมิปัญญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมยกตัวอย่าง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่อาศัยหรือที่รู้จัก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมยกตัวอย่าง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่อาศัยหรือที่รู้จัก
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญา