สังคม ส41101
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ค้นหาความหมายของกฎหมาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม ค้นหาความหมายของกฎหมาย
นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ความของกฎหมาย
ความหมาย ที่มา และลักษณะสำคัญของกฎหมาย