สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (2) การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
สมาธิ การบริหารจิต สติปัฏฐาน 4
สมาธิ การบริหารจิต สติปัฏฐาน 4
การเดินจงกรม และประโยชนืของสมาธิ
โยนิโสมนสิการ และวีดิทัศน์