สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (2) พุทธประวัติ
อธิบายเรื่องพุทธประวัติ
อธิบายเรื่องพุทธประวัติ
วีดิทัศน์พุทธประวัติ - เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้
วีดิทัศน์พุทธประวัติ - แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ การดำรงรักษาและเผยแพร่พุทธศาสนา
สรุปเนื้อหาจากวีดิทัศน์ การสถาปนาพุทธบริษัท 4