สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจโดยสังเขป , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง , สาระการเรียนรู้ , กิจกรรมตอบคำถามเรื่องระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจโดยสังเขป , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง , สาระการเรียนรู้ , กิจกรรมตอบคำถามเรื่องระบบเศรษฐกิจ
ความหมายของระบบเศรษฐกิจ , ปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการความหมายของระบบเศรษฐกิจ
หน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ , ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจแบบประเพณี , ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง