สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำถามเรื่องเศรษฐกิจ กิจกรรมศึกษาแล้ววิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำถามเรื่องเศรษฐกิจ กิจกรรมศึกษาแล้ววิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจทุนนิยม ข้อดี - ข้อเสียของเศรษฐกิจทุนนิยม
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจสังคมนิยม ประเภทของเศรษฐกิจสังคมนิยม สังคมนิยมประชาธิประไตย ข้อดี - ข้อเสียของสังคมประชาธิปไตย ข้อดี - ข้อเสียระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบผสม รูปแบบเศรษฐกิจ รูปแบบเศรษฐกิจตามความเหมาะสม