สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์เบื่องต้น
สาระเศรษฐศาสตร์โดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง เศรษฐศาตร์เบื้องต้น
สาระเศรษฐศาสตร์โดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง เศรษฐศาตร์เบื้องต้น
กิจกรรมเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความหมายของเศรษฐศาสตร์
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ คำจำกัดความสำคัญ ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์