สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ นิยามตลาด ราคา ผู้ผลิต ผู้บริโภค
ความสัมพันธ์ของตลาด กลไกราคา การควบคุมราคา