สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐ์กิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน์จากพระราชดำรัส
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน์จากพระราชดำรัส
พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ( โครงสร้าง ) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปรับใช้
แนะทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง