สังคม ส41101
เศรษฐศาสตร์ การผลิตขั้นทุติยภูมิ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
การผลิตขั้นทุติยภูมิ
พัฒนาการของของอุตสาหกรรม ปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมโลก