สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
แนะนำสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน
แนะนำสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของประวัติศาสตร์ ศักราช การนับและเปรียบเทียบศักราช
นักเรียนทำกิจกรรม การนับและการเปรียบเทียบศักราชไทยและสากล
สรุปบทเรียน