สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ การนับศักราชแบบไทย และการเทียบศักราช
ประวัติศาสตร์ การนับศักราชแบบไทย และการเทียบศักราช
การจำแนกหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
กิกรรมการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทย