สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
คำถามก่อนเรียนเรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
องค์ความรู้ใหม่ ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากล- กิจกรรม ศึกษาความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ