สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชนชาติไทย (1)
พัฒนาการทางประวัติศาสตรื และหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของชนชาติไทย
พัฒนาการทางประวัติศาสตรื และหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของชนชาติไทย
กิจกรรม สรุปแนวคดเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย
วิธีทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการตั้งอาณาจักรในดินแดนไทย
กิจกรรมศึกษาความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ