สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชนชาติไทย (1)
การปกครอง และแบบฝึกหัดก่อนเรียน
การปกครอง และแบบฝึกหัดก่อนเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง สมัยสุโขทัย
กิจกรรม เขียนแผนผังแสดงรูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย