สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชนชาติไทย (1)
เข้าเรื่อง การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของไทย จากอดีต - ปัจจุบัน
เข้าเรื่อง การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของไทย จากอดีต - ปัจจุบัน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน เศรษฐกิจไทยจากอดีต - ปัจจุบัน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน ลักษณะเศรษฐกิจแบบยังชีพ และแบบทุนนิยม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง คำถามท้ายบท