สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชนชาติไทย (2)
แนวคดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แนวคดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตจนปัจจุบัน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย - อยุธยา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยธนบุรี - รัตนโกสินทร์ - สงครามโลกครั้งที่ 2