สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
แบบฝึกหัดก่อนเรียน ลักษณะของภูมิปัญญาไทยด้านการเมืองการปกครองจากอดีต-ปัจจุบัน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน ลักษณะของภูมิปัญญาไทยด้านการเมืองการปกครองจากอดีต-ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของไทย ด้านการเมืองการปกครอง
ภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของไทย ด้านความเชื่อ