สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
กิจกรรม วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - จำแนกตามความสำคัญของหลักฐาน
การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - จำแนกตามลักษณะอักษร และจำแนกตามจุดมุ่งหมาย