สังคม ส41101
ประวัติศาสตร์ บุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของชาติไทย - คำถามก่อนเรียน 5 ข้อ
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของชาติไทย - คำถามก่อนเรียน 5 ข้อ
ใบงาน กิจกรรมกลุ่ม ให้ศึกษาข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
นักเรียนนำเสนอประวัติและผลงานของออกญาโกษาธิบดี และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช