สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สารการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สารการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับแผนที่
ความหมาย ประวัติความเป็นมาของแผนที่
ความสำคัญ ลักษณะของแผนที่