สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สารการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สารการเรียนรู้
กิจกรรมตอบคำถามเรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
การคำนวณพื้นที่และระยะทางในแผนที่
การคำนวณพื้นที่และระยะทางในแผนที่ (ต่อ)