สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมตอบคำถามเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมตอบคำถามเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ต่อ)