สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและสังคม
อธิบายลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบายลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะทางภูมิประเทศ+โครงสร้างทางธรณี
ลักษณะทางกายภาพ+สังคมวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ