สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและสังคม
สาระการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะทางกายภาพสังคมวัฒนธรรมภาคใต้
สาระการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะทางกายภาพสังคมวัฒนธรรมภาคใต้
ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้
นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันโดยการตอบคำถาม
ลักษณะทางสังคม+วัฒนธรรมทางภาคใต้