สังคม ส41101
ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
แบบฝึกหัด
การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย กิจกรรมนักเรียนนำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
ลักษณะภูมิศาสตร์ของภาคเหนือ