สุขศึกษา พ41101
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะ การเจริญเติบโตและการพัฒนาตนเอง
การดูแลรักษาสุขอนามัย การดูแลสุขภาพตนเอง
การดูแลรักษาสุขอนามัย การดูแลสุขภาพตนเอง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี
ความสำคัญของครอบครัว กระบวนการในการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพ