สุขศึกษา พ41101
ชีวิต และครอบครัว การคบเพื่อนและการผูกมิตร
การคบเพื่อน ประเภทของเพื่อน
การคบเพื่อน ประเภทของเพื่อน
คุณสมบัติของเพื่อนแท้
มิตรเทียม ได้แก่ คนปอกลอก คนดีแต่พูด คนทำประจบ คนชักชวนในทางฉิบหาย