สุขศึกษา พ41101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การเลือกบริโภค
การบริโภค ประเภทของการบริโภค สิทธิผู้บริโภค
การบริโภค ประเภทของการบริโภค สิทธิผู้บริโภค
วัฒนธรรมการบริโภค หลักการเลือกบริโภคอาหาร
วีดีทัศน์เรื่อง หลักการเลือกบริโภคอาหาร และสรุปบทเรียน