สุขศึกษา พ41101
ความปลอดภัยในชีวิต การใช้ยา
ความหมาย ความสัมพันธ์ ประโยชน์ และประเภทของยา
ความหมาย ความสัมพันธ์ ประโยชน์ และประเภทของยา
สาเหตุของปัญหาในการใช้ยา ยาลูกกลอน/ชื่อสามัญทางยา/การเก็บรักษายา
ประภทของยา ยาสมุนไพร และยาสามัญประจำบ้าน