สุขศึกษา พ41101
ความปลอดภัยในชีวิต สารเสพติด
ความหมายของสิ่งเสพติด ลักษณะอาการของผู้ติดสิ่งเสพติด ประเภทของสิ่งเสพติด
ความหมายของสิ่งเสพติด ลักษณะอาการของผู้ติดสิ่งเสพติด ประเภทของสิ่งเสพติด
บุหรี่และสาเหตุของการติดุหรี่ของวัยรุ่น
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ -หัวใจ -มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด
ส่วนประกอบของบุหรี่ และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่